Pla d'Igualtat - Center Operation

Go to content
COMPROMÍS IGUALTAT DE GÈNERE

La Direcció de CENTER OPERATION, declara el seu compromís en l'establiment i desenvolupament de polítiques que integrin la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, sense discriminar directament o indirectament per raó de sexe, així com en l'impuls i foment de mesures per a aconseguir la igualtat real en el si de la nostra organització, establint la igualtat d'oportunitats entre dones i homes com un principi estratègic de la nostra Política Corporativa i de Recursos Humans, d'acord amb la definició d'aquest principi que estableix la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes.
En tots i cadascun dels àmbits en què es desenvolupa l'activitat d'aquesta empresa, des de la selecció a la promoció, passant per la política salarial, la formació, les condicions de treball i ocupació, la salut laboral, l'ordenació del temps de treball i la conciliació, assumim el principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes, atenent de manera especial a la discriminació indirecta, entenent per aquesta “La situació en què una disposició, criteri o pràctica aparentment neutres, posa a una persona d'un sexe en desavantatge particular respecte de persones de l'altre sexe”.
Respecte a la comunicació, tant interna com externa, s'informarà de totes les decisions que s'adoptin referent a això i es projectarà una imatge de l'empresa d'acord amb aquest principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

Els principis enunciats s'emportaran a la pràctica a través del foment de mesures d'igualtat o a través de la implantació d'un Pla d'igualtat que suposin millores respecte a la situació present, arbitrant-se els corresponents sistemes de seguiment, amb la finalitat d'avançar en la consecució de la igualtat real entre dones i homes en l'empresa i per extensió, en el conjunt de la societat.

Per a dur a terme aquest propòsit es comptarà amb la representació legal de treballadors i treballadores, no sols en el procés de negociació col·lectiva, tal com estableix la Llei orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva entre dones i homes, sinó en tot el procés de desenvolupament i avaluació de les esmentades mesures d'igualtat o Pla d'igualtat

La Gerència de CENTER OPERATION manifesta públicament els següents compromisos:

Compromisos

1. Combinació d'homes i dones en l'estructura de govern i en la gestió de l'organització, amb l'objectiu d'aconseguir progressivament la paritat i eliminar les barreres per motius de gènere;

2. Tractament equitatiu per a treballadors homes i dones en la contractació, assignació del treball, formació, oportunitats d'ascens, compensacions i finalització de la relació laboral;

3. Igualtat de remuneració per a treballadors homes i dones per un treball d'igual valor;

4. Reduir els possibles impactes diferenciats entre homes i dones quant al lloc de treball i la salut i la seguretat de la comunitat;

5. Assegurar que les decisions i activitats de l'organització que atorguin igual atenció a les necessitats d'homes i dones (per exemple, comprovació de si existeix algun impacte diferenciat en homes i dones derivat del desenvolupament de productes o serveis específics, o revisió de les imatges d'homes i dones presentades en qualsevol comunicació o publicitat de l'organització)

6. Beneficis per als dos, dones i homes, derivats del suport i les contribucions de l'organització al desenvolupament de la comunitat, en la mesura del possible, amb especial atenció a la compensació d'àrees on qualsevol dels gèneres es trobi en desavantatge

És responsabilitat de tota l'Organització el compliment dels compromisos aquí definits. La Direcció assumeix el compromís d'assegurar que els següents compromisos, siguin comunicats, compresos, implantats i mantinguts, i facilitarà els recursos necessaris per a això. La vulneració d'algun d'aquests compromisos, suposarà una infracció greu i CENTER OPERATION adoptarà les mesures disciplinàries que siguin procedents d'acord amb la legislació laboral, així com les mesures que consideri oportunes contra les persones que les incompleixin.

Back to content